top of page

Read

Follow >

  • Instagram
  • Facebook
  • X

Join >

Create >

Donate >

Yn gryno: Lansio llinell iechyd meddwl brys genedlaethol ledled Cymru


A photo of a woman on the phone
Taylor Grote | Unsplash

Crynodeb o'r newyddion by Conor D'Andrade

Cymru yn lansio llinell iechyd meddwl brys genedlaethol


Mae gwasanaeth ffôn newydd yn ehangu'n genedlaethol yng Nghymru i ddarparu cymorth ar unwaith ar gyfer pryderon iechyd meddwl brys.


Mae'r gwasanaeth yn hygyrch i unigolion sydd angen cymorth drostynt eu hunain neu rywun y maent yn ei adnabod.


Drwy ddeialu NHS 111 a dewis opsiwn 2, gall galwyr gysylltu ag aelod penodol o’r tîm iechyd meddwl yn ardal eu bwrdd iechyd lleol.


Ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, mae'r gwasanaeth yn cynnig asesiadau ac ymyriadau teleffonig i leddfu trallod.


Lle bo'n briodol, bydd galwyr yn cael eu cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl, cyngor hunanofal neu'n cael eu cyfeirio at fathau eraill o gymorth.


Dywedodd Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles:


“Bydd gweithredu’r gwasanaeth ‘111 gwasg 2’ ledled Cymru yn trawsnewid y ffordd y mae’r GIG yn ymateb i faterion iechyd meddwl brys – a gall unrhyw un, ar unrhyw adeg ac o unrhyw ran o Gymru, gael mynediad ato.


“Rydyn ni’n gwybod bod angen i bobl siarad â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol weithiau er mwyn iddyn nhw allu trafod eu problemau a chael y cymorth cywir boed yn wasanaethau iechyd meddwl y GIG, gofal sylfaenol, gwasanaethau gwirfoddol lleol neu gyngor hunanofal.”
Mae ymchwilwyr yn nodi categori newydd o iselder


Mae astudiaeth a gynhaliwyd gan wyddonwyr yn Stanford Medicine wedi nodi categori newydd o iselder a elwir yn 'bioteip gwybyddol'.


Yn ôl yr ymchwil, mae'r categori hwn yn cyfrif am 27% o gleifion isel eu hysbryd ac fe'i nodweddir gan anawsterau gyda swyddogaethau gwybyddol, megis cynllunio ymlaen llaw, hunanreolaeth, cynnal ffocws, ac atal ymddygiad amhriodol.


Datgelodd delweddu ymennydd lai o weithgaredd mewn rhanbarthau ymennydd penodol sy'n gysylltiedig â'r holl dasgau hyn.


Mae'r cyffuriau gwrth-iselder a ragnodir yn gyffredin sy'n targedu serotonin, a elwir yn atalyddion aildderbyn serotonin dethol (SSRIs), yn llai effeithiol wrth drin cleifion â chamweithrediad gwybyddol gan nad yw'n cael ei achosi gan ddiffyg serotonin.


Mae'r ymchwilwyr yn awgrymu y gallai cyffuriau gwrth-iselder amgen neu driniaethau eraill sy'n targedu'r camweithrediadau gwybyddol hyn yn benodol fod yn fwy effeithiol wrth liniaru symptomau a gwella galluoedd cymdeithasol a galwedigaethol.


Dywedodd yr Uwch Awdur, Dr Leanne Williams:


“Un o’r heriau mawr yw dod o hyd i ffordd newydd o fynd i’r afael â’r hyn sydd ar hyn o bryd yn broses prawf-a-gwall fel y gall mwy o bobl wella’n gynt.


“Bydd cyflwyno’r mesurau gwybyddol gwrthrychol hyn fel delweddu yn sicrhau nad ydym yn defnyddio’r un driniaeth ar bob claf.”
Mae dros chwarter oedolion yr Alban a Gogledd Iwerddon yn teimlo'n unig a chywilydd


Yn ôl adroddiad ymchwil newydd a ryddhawyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl (MHF) ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae cyfraddau uchel o unigrwydd yn effeithio ar iechyd meddwl unigolion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.


Datgelodd arolwg yr Alban, oedd yn cynnwys 1,000 o oedolion, fod 25% o bobol wedi profi teimladau o unigrwydd ar ryw adeg yn ystod y mis blaenorol.


Yn ogystal, dywedodd 31% fod unigrwydd yn cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl a dywedodd 14% eu bod wedi meddwl am hunanladdiad a theimladau o’i herwydd, ac eto cyfaddefodd 51% eu bod yn cuddio eu hunigrwydd rhag eraill.


Mae’r canfyddiadau’n dangos bod iechyd meddwl nifer sylweddol o bobl yn yr Alban yn cael ei effeithio gan unigrwydd, ond mae stigma canfyddedig yn atal llawer rhag ceisio cymorth, gyda 27% yn dweud eu bod yn teimlo cywilydd am fod yn unig.


Roedd arolwg Gogledd Iwerddon hefyd yn cynnwys 1,000 o oedolion a datgelodd gyfraddau tebyg o unigrwydd a chywilydd, gyda 28% yn nodi teimladau o unigrwydd yn ystod y mis diwethaf.


Yn debyg i’r Alban, teimlai 37% fod unigrwydd wedi effeithio’n negyddol ar eu hiechyd meddwl, ond eto dywedodd 45% na fyddent byth yn cyfaddef eu bod yn teimlo’n unig, a dywedodd 33% eu bod yn teimlo cywilydd o’u hunigrwydd.Mae dogfennau'n datgelu cannoedd o bobl Windrush cronig a salwch meddwl wedi'u halltudio'n anghyfreithlon


Mae ymchwiliad gan y BBC wedi datgelu anghyfiawnder hanesyddol yn ymwneud â chenhedlaeth Windrush, gan ddatgelu bod cannoedd o unigolion â salwch meddwl hirdymor a salwch meddwl wedi’u hanfon yn ôl i’r Caribî yn orfodol rhwng y 1950au a dechrau’r 1970au.


Mae dogfennau a ddosbarthwyd yn flaenorol bellach yn nodi bod o leiaf 411 o bobl â salwch cronig a meddyliol wedi’u halltudio o dan gynllun a oedd yn honni ei fod yn wirfoddol rhwng 1958 a 1970.


Mae'r dogfennau hyn, a geir yn yr Archifau Cenedlaethol, yn awgrymu y gallai'r polisi fod wedi bod yn anghyfreithlon, gan nad oedd gan bob claf y galluedd meddyliol i roi caniatâd i'w symud.


Cafodd llawer o deuluoedd eu rhwygo gan y polisi, megis Marcia Fenton, a fabwysiadwyd ar ôl i'w mam gael ei rhoi i'r carchar yn y DU ac yna ei halltudio i Jamaica gan adael ei thad yn methu ag ymdopi ar ei ben ei hun.
Mae ffigurau’n dangos cynnydd pryderus yn nifer y merched yn eu harddegau ag anhwylderau bwyta yn ystod y pandemig


Mae astudiaeth ddiweddar gan Brifysgol Manceinion, Prifysgol Keele, a Phrifysgol Caerwysg, wedi datgelu cynnydd sylweddol yn nifer y merched yn eu harddegau yn y DU sy’n datblygu anhwylderau bwyta ac yn cymryd rhan mewn ymddygiadau hunan-niweidiol yn ystod pandemig COVID-19.


Dadansoddodd yr ymchwilwyr naw miliwn o gofnodion cleifion o tua 2,000 o bractisau meddygon teulu ledled y DU, gan ganolbwyntio ar unigolion rhwng 10 a 24 oed.


Mae’r canfyddiadau’n dangos cynnydd sylweddol mewn anhwylderau bwyta ac achosion o hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc 13 i 19 oed o gymharu â blynyddoedd blaenorol.


Roedd y cynnydd yn arbennig o amlwg ymhlith merched mewn ardaloedd cyfoethocach, o bosibl oherwydd gwell mynediad at wasanaethau meddygon teulu.


Gall ffactorau fel amlygiad hirfaith i gyfryngau cymdeithasol, mwy o bwyslais ar ddelwedd y corff, a llai o ryngweithio wyneb yn wyneb yn ystod y pandemig fod wedi cyfrannu at deimladau o hunan-barch isel a thrallod seicolegol, yn enwedig ymhlith merched yn eu harddegau.


Mae’r ymchwil hefyd yn awgrymu y gall pobl ifanc droi at hunan-niweidio fel mecanwaith ymdopi ar adegau o ansicrwydd.


Comments


No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Featured content

More from Talking Mental Health

Do you have a flair for writing?
We're always on the lookout for new contributors to our site.

Get in touch

bottom of page